Ynblaze – Tryater in Easterein

Ynblaze – Tryater in Easterein

Ien foar ien komme se de repetysjeromte yn. Der is ien dy’t al fjouwerentritich jier by de fanfare sit, sûnder oait ien jûn te missen. Der is ien dy’t jûn net allinne tromboane spilet, mar ek de kofje yn it skoft fersoarget. En ien dy’t har leafdesfertriet...

Valentijnsconcert zondag 3 februari 2013

Wilhelmina Easterein geeft op zondag 3 februari een sfeervol Valentijnsconcert in de Martinikerk te Easterein. Op het programma staan verschillende werken die allemaal wel iets te maken hebben met liefde en Valentijn. Aan het concert werken ook het jeugdorkest...