De maitiid komt der oan. Foarjierskribels hingje yn de loft en de fûgels sjonge om raak. Yn dizze dochs bysûndere tiid binne wy bliid en tankber dat we fan ús hearre litte kinne en meie.
Komme jimme ek nei ús foarjierskonsert? Tegearre mei Debasic pop-& jazzorkest op snein 3 april yn Restaurant Bergsma Easterein 🎷🎺🎤
Snein 3 april | 15.30 oere | € 10,- | jongerein oant 18 jier fergees
—-
De lente is in aantocht. Voorjaarskriebels hangen in de lucht en de vogeltjes zingen naar hartelust. In deze toch bijzondere tijd zijn we blij en dankbaar dat we van ons kunnen en mogen laten horen. Komen jullie ook naar ons voorjaarsconcert? Samen met Debasic pop – & jazzorkest op zondag 3 april in Restaurant Bergsma Easterein
Zondag 3 april | 15.30 uur | € 10, – | jongeren tot 18 jaar gratis