Âld papier tenei graach sels yn de kontainer bringe!
De kontainers steane eltse 2de sneon fan de moanne fan tongersdeitemoarn 9.00 oere oant sneontemoarns 12.00 oere op it yndustryterrein (ter hichte fan Ynstallaasjebedriuw De Jong).

Yn ferbân mei de koronamaatrigels kinne wy net mei in groep minsken en trekker & wein it âld papier ophelle. Derom wol wy jim freegje de kommende tiid sels it âld papier yn de konteners te bringen.
De doarren fan de konteners kinne iepen (graach ek wer ticht dwaan). Jim kinne sels it papier der yn sette. Graach de foarste kontainer earst hielendal fulle! As der mear minsken tagelyk binne, hâldt dan wol 1,5 meter ôfstân!
It soe fijn wêze as elts miskien ek in pear doazen fan bygelyks de buorlju dy’t wat ‘minder ter been’ binne meinimme wol. Sa helpe wy elkoar troch de tiid!
Om te soargjen dat alles past, is it fersyk om de doazen sa goed as mooglik te steapeljen.
Alfêst tige tank foar jim help!


Oud papier in het vervolg graag zelf in de container brengen! De containers staan elke tweede zaterdag van de maand van donderdagochtend 9.00 uur tot op zaterdagochtend 12 uur op het industrieterrein (ter hoogte van Installatiebedrijf De Jong).

In verband met de coronamaatregelen is het niet mogelijk om met een groep mensen met trekker & wagen het oud papier op te halen. Daarom willen we jullie vragen de komende tijd zelf het oud papier in de containers te brengen. De deuren van de containers kunnen open (graag ook weer dicht doen). Jullie kunnen zelf het papier er in zetten. Graag de voorste container het eerst helemaal vullen! Als er meer mensen tegelijk zijn, houd dan wel 1,5 meter afstand!
Het zou fijn zijn als iedereen misschien ook een paar dozen van bijvoorbeeld de buren die wat ‘ slechter ter been’ zijn mee wil nemen. Zo helpen we elkaar door de tijd!
Om te zorgen dat alles past, is het verzoek om de dozen zo goed mogelijk te stapelen. Alvast hartelijk dank voor jullie hulp!