Op zaterdag 9 juli is er op het parkeerterrein bij partycentrum Noflik Easterein een zomeravondconcert met toneel en zang. Aan het concert werken mee:

  • Fanfare Wilhelmina Easterein – dirigent Pieter Bosma
  • Jeugdorkest De Wilhelmini’s – dirigente Joke Krist + leerlingen van meester Andries Kramer
  • Leden van toneelvereniging Yn it oare fel uit It Heidenskip
  • Zangeres Jitske Draijer

Het wordt een ‘Noflik’ concert met mooie muziek. Er zullen een aantal scenes uit het openluchtspel ‘De Kening stjêrt’ worden uitgevoerd.

Wij sille jim sil jim twa scenes sjen litte út it iepenloftspul “De Kening stjêrt” dat 2 jier lyn troch ús toanielferieniging yn de romme greiden fan It Heidenskip spile is.

De oanlieding om dit stik doe te spyljen is noch hyltiten aktueel namentlik
de fraach dy’t ús en in hiele soad oare Friezen dwaande hâldt:
Wat wolle wy mei it Fryske lânskip en wat ha wy dêr foar oer.
Wy kinne it mei eigen eagen sjen; de efterútgong fan weardefolle natuergebieden en der mei ek it domein fan de greidefûgels foar bijgelyks stedsútwreidings, yndustrie, nije diken en de yntensifearring fan de lânbou.
It opofferjen fan âlde lânskippen foar ekonomyske belangen.
Wolle wy dit sa troch gean litte? It sette ús oan it tinken….

De titel seit it al, de Kening sil stjêre mar… dêr wol er neat fan witte!
Juliëtte de earste help fan de Kening, klaget der oer dat neat yn it paleis it mear docht.
It ryk krimpt, de grinzen wurde stadichoan troch de fijân ferlein. En it waar is ek net mear wat it wie.
De folsleine efterútgong hat alles te krijen mei de tastân fan de Kening. It is syn lêste dei,
dat stiet no ienris sa yn de stjerren beskreaun. Der liket gjin ûntkommen oan foar de Kening.

Noflik Easterein zal de catering op het parkeerterrein/terras verzorgen. Kom allemaal voor een gezellige zomeravond met mooie muziek en indien gewenst een drankje of hapje van Noflik.

noflikkonsert2016A5