In nijjierskonsert…dat sit der net yn dit jier. Derom hawwe wy no in alternatyf foar jim!
We all stand together: dat fyne wy wol hiel tapaslik yn dizze tiid. Bliuw elkoar steunen en ha each foar elkoar ek yn dit nije jier. Noch de beste winsken foar 2021 en we hoopje elkoar gau wer ‘yn it echt’ te sjen.
—-
Een nieuwjaarsconcert…dat zit er dit jaar niet in. Daarom hebben we een alternatief voor jullie!
We all stand together: toepasselijker kan het bijna niet.
Blijf elkaar steunen en heb oog voor elkaar ook in dit nieuwe jaar. Nog de beste wensen voor 2021 en we hopen elkaar snel weer ‘live’ te ontmoeten.

Ferskaat MP: dank voor de clicktrack!
En ek dank oan in pear hulp-Wilhelmientsjes foar it digitaal helpen ?