Op vrijdag 2 november geeft jeugdkorps de Wilhelmini’s o.l.v. dirigente Joke Krist een concert in jeugdsoos De Tsjerne van Easterein. Het wordt een avond met een muzikaal herfstsprookje waarbij iedereen actief meedoet. Het duurt ongeveer een uur en is geschikt voor alle leeftijden.

It begjin: Hjerstmearke
As jim troch Easterein fytse richting Hidaard, dan haw je links flak bûten it doarp in moai stikje gers mei wat beamkes en strûkjes. Simmers wurde dêr moaie hutten boud en boartsje in soad bern út it doarp dêr. Dêr steane altyd fytsen en it boartet dêr tige moai.
Mar dan wurdt it kâlder en wurdt it hjerst. De bern boartsje dan wer mear binnen of yn de tún en dan bart der op dit plak hiel wat oars……!
Jûn nimme wy jim mei yn ús Hjerstmearke. In mearke is in ‘sprookje’ mar mei genoch fantasy soe dit samar écht wier wêze kinne. We begjinne by it begjin fan it ferhaal en dat is op freed 2 novimber: It konsert fan de Wilhlmini’s en jim sille ús helpe……
It wurdt al wat skimerich bûten, de blêden litte de takken fan de beamen los en dan…….? Dan hearre we samar muzyk!

We zien jullie graag op vrijdag 2 november om 19.00 uur in De Tsjerne.